Laatste nieuws:

Actueel

Vergadering Wijkplatform en inloopspreekuur

De volgende vergadering met inloopspreekuur is op    

DINSDAG 5 OKTOBER 2021 

Inloopspreekuur vanaf 19:30 tot ca. 20:30

locatie: Driestroom Dagbesteding, gebouw Hofstede, Hoefslag 28 Bemmel


30 september 2021

Inloopspreekuur dinsdag 5 oktober

Het inloopspreekuur van 5 oktober is uiteraard voor ioedereen toegankelijk die geïnteresseerd is in de gang van zaken in en om onze wijken. U bent welkom vanaf 19:30 in de ruimte op de begane grond die in het verleden in gebruik was bij Driestroom Dagbesteding maar nu al een aantal jaren vrijwel ongebruikt staat.

Zoals altijd kunt u met uw vragen, wensen of opmerkingen langskomen. Aanwezig zijn in principe altijd enkele leden van het wijkplatform en de Gebiedscoördinator van de gemeente Lingewaard, Gerrit Kurvers. Hij is ons contactpersoon met de gemeente en hij kan ook vragen of verzoeken doorgeven aan de juiste mensen binnen het gemeentehuis. Soms is ook de wijkagent en/of een BOA aanwezig en één of twee keer per jaar ook een wethouder.

Op 5 oktober presenteren we de uitkomst van de enquete over het hondenlosloopgebied in de grote wadi. Zie hieronder.
Verder proberen we elke maand het laatste nieuws te brengen mbt de nieuwbouwplannen rond Haalderen en Bemmel Oost.

Andere aandachtspunten zijn al jaren verkeerszaken, de groenvoorziening in de wijk en het onderhoud daarvan, speelvoorzieningen, eventuele overlast of bijzondere meldingen mbt de veiligheid etc.


30 september 2021

Uitkomsten enquête HONDENLOSLOOPGEBIED in GROTE WADI

Gedurende de maand september hebben we een enquête gehouden met vragen over het voornemen om een deel van de grote wadi aan de Leidijk als hondenlosloopgebied te laten aanwijzen. De uitkomsten presenteren we tijdens het inloopspreekuur op 5 oktober as en zullen we vervolgens voorleggen aan de gemeente. Hierbij vast de belangrijkste uitkomsten:

In totaal is de enquête door 75 personen ingevuld. Het overgrote deel van de respondenten woont in de Essenpas, meestal zelfs binnen 75 meter van de wadi. Van alle respondenten heeft 87% zelf een hond. Van de hondenbezitters laat het merendeel hun hond regelmatig loslopen in een losloopgebied.
Van alle 75 respondenten geeft 10,7% (8) aan negatief te staan tegenover een losloopgebied in de grote wadi en 82,7% (62) juist positief. De rest is neutraal of terughoudend in hun standpunt.

Opvallend is dat de niet hondenbezitters niet allemaal negatief staan tegenover het losloopgebied en de hondenbezitters niet allemaal positief. Bij de laatsten zitten ook hondenbezitters die zelf bang zijn voor andere honden, of bang zijn dat hun eigen hond wordt lastig gevallen of andersom, dat hun eigen hond erg eenkennig is.

Bij de vrije antwoorden is een grote variëteit aan argumenten voor en tegen een losloopgebied aangedragen, hoewel een deel van de argumenten vrij algemeen en universeel voor of tegen honden en hondenpoep zijn.
Vrij voorspelbaar is dat de tegenstanders van het losloopgebied vooral wijzen op het risico dat de loslopende honden anderen lastig vallen of zelfs aanvallen. Daarnaast wordt ook vaker aangegeven dat men verwacht meer overlast van hondenpoep te gaan ondervinden. 
De hondenpoep is onderwerp bij zowel voor- als tegenstanders in de zin dat men zich allemaal ergert aan poep op de verharde en onverharde paden en op de stoep. Dat heeft uiteraard niet direct met dit losloopgebied te maken, maar zegt wel iets over het gedrag van hondenbaasjes met (aangelijnde!) honden.

Bij de voorstanders van een losloopgebied wordt benadrukt dat de meeste honden juist graag even rennen en ravotten, dat omgaan met andere honden juist onderdeel is van het uitlaten en dat men dolgraag meer losloopgebieden zou willen hebben, bv buitendijks en/of in de polder. De afgelopen 10 jaar zijn immers diverse losloopgebieden zoals in de Ward en in de polder opgeheven, terwijl het aantal honden sterk is toegenomen. Verder wordt ook de verantwoordelijkheid van het baasje benadrukt in het onder controle houden van de eigen hond en het inschatten of een hond los kan lopen.

Bij voorstanders zijn er dan ook enkele die vragen om een afgeschermd gebied in de wadi, dus met hekken, zodat hun hond niet kan weglopen. Maar vooraf was echter al aangegeven dat daar op deze locatie geen aanleiding voor is en dat dit ook niet in de bedoeling ligt.
Wel zou de gemeente kunnen voldoen aan de wens om rond dit gebied prullenbakken met gratis poepzakjes te plaatsen om zo de hoeveelheid achtergelaten hondenpoep te verminderen.

Hoe gaat het nu verder?
De uitkomsten van de enquête worden voorgelegd aan de beleidsambtenaar van de gemeente. Hij zal deze gebruiken voor het opstellen van een advies/voorstel richting het College van B&W. Het College neemt uiteindelijk een besluit en kan het gebied aanwijzen als losloopgebied of juist ons verzoek afwijzen.
Voordat hier duidelijkheid over is, gaan daar zeker een aantal maanden overheen. 

We houden u op de hoogte van het vervolg!
Etko Cretier


A2 Hondenlosloop enquete

A3 Hondenlosloop enquete

A4 Hondenlosloop enquete


A5 Hondenlosloop enquete

A6 Hondenlosloop enquete


 
23 juli 2021

We gaan eindelijk weer beginnen! 
Komende week INLOOPSPREEKUUR

Na bijna anderhalf jaar min of meer stilstand gaan we eindelijk weer starten met het maandelijkse INLOOPSPREEKURR in gebouw de Hofstede in de Essenpas.

Er speelt momenteel een hoop in en rond onze wijken Essenpas en Oostervelden. Meest opvallende punten zijn de plannen voor nieuwbouw van het OBC, heel veel extra huizenbouw aan de oostkant van Bemmel en bij Haalderen, de ontwikkelingen (of het gebrek daaraan) met de aanleg van de A15. Maar ook kleinere zaken zoals het pannaveldje dat nu echt aangelegd gaat worden in de wadi, de vraag aan de gemeente om het lage deel van de grote wadi tot hondenlosloopgebied aan te wijzen en de altijd maar weer terugkerende problemen met parkeren, groenonderhoud en verzoeken om nieuwe of juist andere speeltuintjes.


21 december 2020

Ook bij vorst, deze winter helaas GEEN IJSBAAN

Het is alweer een paar jaar geleden dat we een bruikbare ijsbaan hadden in de grote wadi bij de Leidijk. Elk jaar treffen we voorbereidingen om de ijsbaan aan te kunnen leggen zodra de temperaturen onder nul zakken. Dat betekent het kort maaien van de wadi, alle losse voorwerpen en rommel verwijderen uit het terrein, alle afvoeren van de wadi dichtmaken met schotten en tenslotte als het echt zover is, het water in de wadi laten lopen.

Afgelopen week is het terrein weer kort gemaaid en dezer dagen was ik van plan de schotten in de afvoeren te plaatsen. Maar een paar dagen geleden kwam ik in gesprek met een medewijkbewoner die werkzaam is op de IC van een naburig ziekenhuis. Zij stelde me de eenvoudige vraag: heb je aan de corona gedacht?

Tsja, ik heb er veel aan gedacht, sterker nog, ik heb begin november zelf corona opgelopen en ben er zo ziek van geworden dat ik uiteindelijk op de eerste hulp van datzelfde ziekenhuis was beland. Maar in relatie met de ijsbaan was het corona-kwartje bij mij nog nietgevallen.

Uiteraard realiseerde ik mij daarna maar al te goed dat als er echte vorst zou komen, een ijsbaan in deze tijd kan leiden tot onverantwoorde taferelen. Heel veel mensen bij elkaar, van jong tot oud en soms zelfs vanuit de wijde omgeving die even alles (willen) vergeten, dus ook de voorzichtigheid die we momenteel allemaal moeten opbrengen.
Er rest dus maar één conclusie, hoe vervelend ook, deze winter GEEN ijsbaan in de Essenpas.
   Etko Cretier


7 december 2020

Gracht rondom Hofstede wordt uitgebaggerd

Bericht van de Gemeente Lingewaard:

Er is dit jaar verschillende keren contact geweest tussen het wijkplatform en de groenbeheerder van de gemeente Lingewaard over de groei van riet in de kunstmatige watergang rondom het kasteel in wijk de Essenpas in Bemmel.

Met deze mail wil ik u informeren over geplande onderhoudswerkzaamheden waarbij getracht wordt om een deel van het riet d.m.v. baggerwerkzaamheden te doen verwijderen.

Reden van de werkzaamheden:

Rondom het “kasteelterrein” in de Essenpas ligt een watergang die kunstmatig op peil wordt gehouden door een grondwaterpuls. De watergang heeft geen status conform de waterschap eisen maar wordt wel onderhouden door de gemeente Lingewaard.

Daarnaast kan de watergang de schaatsbaan in wadi voorzien van water tijdens vorstperiodes.

Op verschillende plekken in de watergang is rietgroei geconstateerd. Dit is een natuurlijk proces en eenmaal gegroeid in de bodem valt deze plant moeilijk te verwijderen. De wortelstructuur zorgt ervoor dat de rietstengel, telkens na het maaien, direct terug groeit, en vaak nog vermeerderd.

Vanuit het wijkplatform is de vraag gekomen om de rietgroei te gaan inperken, daar waar mogelijk is.

Wat gaat er gebeuren
:

In onderling overleg hebben wij besloten om de watergang gedeeltelijk uit te gaan baggeren zodat zoveel mogelijk wortels verwijderd worden. Vanuit onderhoud was het nog niet de bedoeling om deze werkzaamheden uit te voeren omdat er sprake is van een minimale slibbodem.

Wij zijn wel van mening dat er veel riet in de watergang staat zodat we deze werkzaamheden op voorhand gaan uitvoeren. Vanuit wetgeving is maar een korte periode wanneer baggerwerkzaamheden mogen plaatsvinden, deze tijd is nu aangebroken.

De watergang ligt als een soort ringgracht rondom het kasteelterrein. Wij proberen zoveel mogelijk riet en waterplanten te verwijderen. We moeten wel rekening houden met de transport gasleiding die onder het kasteelterrein ligt. De Gasunie is geïnformeerd en zullen tijdens de werkzaamheden toezicht houden. Het deel nabij de gasleiding mogen we niet baggeren.

De uitkomende baggerspecie wordt in eerste instantie op de kant gezet zodat het water uit de slib kan stromen. Ook krijgen de beestjes (reptielen en kikkers) de kans om terug in de watergang te keren. De slib wordt enkele dagen later opgeladen en gestort bij een eindverwerker.

Er is een quickscan flora en fauna uitgevoerd en er zijn geen beschermde planten en dieren in de watergang aangetroffen.

Zoals ik al eerder aangaf is het niet te voorkomen dat er volgende voorjaar weer riet zal groeien, ook omdat niet het volledig wortelpakket verwijderd kan worden. Mocht over enkele jaren weer de watergang vol riet staan kunnen we niet opnieuw de watergang gaan baggeren. Eerst moet er sprake zijn van een slibpakket voordat wij opnieuw kunnen gaan baggeren. Dit ook om te voorkomen dat de steun voor de aanwezige damplanken verdwijnt. Hier moet u zich wel bewust van zijn.

Er bestaat een kans dat het waterpeil tijdelijk wordt verlaagd. Dit is ten gunstige van de uitvoering. In het werk wordt dit bekeken of dit echt nodig is. Uiteraard zullen wij na afloop het waterpeil weer op de juiste hoogte brengen.

Wie en wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Schouten groencultuur uit Gendt. Zij zullen eerst de watergang gaan baggeren en later de baggerspecie opladen. Schouten heeft aangegeven dat werkzaamheden volgende week maandag, 14 december 2020 zullen starten. De werkzaamheden nemen enkele dagen in beslag.1 december 2020

Project Max Vitaal


Goedendag allen,

Op verzoek van sportcoach Quint van de Ven, stuur ik jullie onderstaande mail met bijlage.

Lingewaardse organisaties betrokken bij de sport hebben bij de vorming van het sportakkoord aangegeven dat er in Lingewaard veel gebeurd op sport & beweeggebied maar dat het aanbod lang niet bij iedereen bekend is.

Met twee belangrijke nieuwe acties gaan we hier verandering in brengen.

1.       Max Vitaal, dit wordt een boekje voor senioren (50+) waarin zoveel mogelijk sport en beweegaanbod onder de aandacht wordt gebracht. Daarnaast krijgt ook het sociaal-cultureel aanbod de kans om hierbij aan te haken omdat we met Sjors en ook uit ervaring bij andere gemeenten hebben gemerkt dat inwoners hier ook behoefte aan hebben.

2.       Digitaal sportplatform. Een website met alles op het gebied van sport & bewegen. Hierover later meer!.....

Er is naar zoveel mogelijk sport/beweeg en culturele organisaties een mail gestuurd met de brief uit de bijlage.

Maar ook jullie zijn natuurlijk een belangrijke schakel in de wijk. Het is een win-win als wijkbewoners straks alle structurele activiteiten kunnen vinden via het boekje.

 Vragen of opmerkingen? mail of bel met Sport- & Cultuurcoach Quint van de Ven: q.vandeven@swlingewaard.nl of via 06-13966536.

Zie ook deze FLYER30 juli 2020

SPREEKUUR WIJKPLATFORM

Na al die maanden stilstand vanwege de corona, gaan we nu geen zomerpauze houden: daarom is er op dinsdag 4 augustus weer gewoon een INLOOPSPREEKUUR.
Zoals altijd bent u weer van harte welkom met vragen, plannen, ideeën of opmerkingen met betrekking tot de openbare inrichting, speelgelegenheden, groenvoorzieningen, veiligheid en verkeer in de wijken Essenpas en Oostervelden.
Maar ook wanneer u vragen heeft over bv de doortrekking van de A15, energie initiatieven, ontsluiting van Bemmel  etc dan kunt u bij ons terecht. In beginsel is tijdens elk spreekuur ook Gerrit Kurvers, gebiedscoördinator van de gemeente Lingewaard aanwezig.

Indien mogelijk vergaderen we buiten onder de Kastanjeboom, anders binnen met de ramen goed open en voldoende onderlinge afstand.


2 juli 2020

We gaan weer van start!
Na maanden gedwongen stilte en stilstand door alle Corona maatregelen mogen we langzamerhand weer wat meer. Ook bijeenkomsten zoals van de wijkplatforms  zijn nu weer mogelijk.

Vandaar dat we komende dinsdag, 7 juli, weer een inloopspreekuur willen houden.
U bent van harte welkom.
We beginnen vanaf 19:30 tot ca. 20:30. 
Locatie: Gebouw Hofstede, Hoefslag 28 Bemmel

Zoals altijd bent u weer van harte welkom met vragen, plannen, ideeën of opmerkingen met betrekking tot de openbare inrichting, speelgelegenheden, groenvoorzieningen, veiligheid en verkeer in de wijken Essenpas en Oostervelden.
Maar ook wanneer u vragen heeft over bv de doortrekking van de A15, energie initiatieven, ontsluiting van Bemmel  etc dan kunt u bij ons terecht. In beginsel is tijdens elk spreekuur ook Gerrit Kurvers, gebiedscoördinator van de gemeente Lingewaard aanwezig.

Indien mogelijk vergaderen we buiten onder de Kastanjeboom, anders binnen met de ramen goed open en voldoende onderlinge afstand.


14 februari 2020

Autoinbraken in Essenpas

Begin februari is er op meerdere dagen bij diverse auto's in de Essenpas ingebroken.  Misschien is het woord breken hier niet echt op zijn plek, de auto's zijn in de meeste gevallen zonder enige schade geopend en zelfs weer afgesloten door de dieven, maar wel nadat navigatiesysteem/boordcomputer en diverse airtbags waren uitgebouwd. De schade per auto loopt al snel in de duizenden euro's. De dieven maken waarschijnlijk gebruik van apparatuur waarmee het signaal van uw autosleutel bij het openen en sluiten van de auto wordt opgevangen en later kan worden afgespeeld. 's Nachts kunnen ze dan zonder schade en zonder geluid in alle rust en zeer professioneel aan het demonteren gaan.
Op zich is het moeilijk om u tegen dit soort criminaliteit te verdedigen. Zeker is is dat recentere auto's van het Volkswagenconcern (VW, Skoda, Seat etc) erg populair zijn bij de dieven. Mocht u 's ochtends of juist 's avonds als iedereen thuiskomt een auto in de buurt zien staan met 1 of meer personen er in, waar u geen goed gevoel bij hebt, noteer dan in ieder geval model en kenteken. En als u het echt niet vertrouwd kunt u uiteraard de politie bellen.


Inschrijven voor NIEUWSBRIEF

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen, plannen en aankondigingen? Wilt u weten hoe het staat met de plannen voor de Hofstede en de Wadi? Geef u dan even op voor de nieuwbrief van het wijkplatform. Als u even een mailtje stuurt aan info@wijkplatformbemmeloost.nl
Vermeldt  als onderwerp "Nieuwsbrief" en u ontvangt voortaan onze digitale nieuwbrief en bent als eerste op de hoogte.
>  OVERIG NIEUWS
Op zoek naar nieuwsberichten uit 2019? Klik hier.

Op zoek naar nieuwsberichten uit 2018? Klik hier.

Op zoek naar nieuwsberichten uit 2016/17? Klik hier.

Op zoek naar nieuwsberichten uit 2015? Klik hier.

Op zoek naar nieuwsberichten uit 2014? Klik hier.


Op zoek naar nieuwsberichten uit 2013? Klik hier.

Op zoek naar nieuwsberichten uit 2012? Klik hier.

Op zoek naar nieuwsberichten uit 2011? Klik hier.

Op zoek naar nieuwsberichten uit 2010? Klik hier.

Welkom!

Welkom op de website van wijkplatform Bemmel Oost, het wijkplatform voor de wijken OOSTERVELDEN (oostelijk van de Dijkstraat) en De ESSENPAS. Dit wijkplatform is één van de vier wijkplatforms van Bemmel en één van de twaalf wijkplatforms van de Gemeente Lingewaard.
 home-photo
Het wijkplatform heeft als doel de leefbaarheid van de wijken te verhogen, de veiligheid te verbeteren en om als verbinding tussen de bewoners en de gemeente te fungeren. Of het nu gaat om verkeerszaken, groenbeheer, speelgelegenheid of buurtpreventie, bij al deze zaken is het wijkplatform gesprekspartner voor bewoners, gemeente en politie. Samen zoeken we naar de beste oplossing, proberen we wensen in te vullen of gevaarlijke situaties op te lossen of te te voorkomen.

INLOOPSPREEKUUR WIJKPLATFORM

De volgende vergadering met inloopspreekuur is op

DINSDAG 5 OKTOBER 2021


Vergaderschema komende periode:
* dinsdag 2 november 2021
* dinsdag 7 december 2021
* dinsdag 4 januari 2022

Wanneer:    
Op de eerste dinsdag van de maand. Inloopspreekuur van 19:30 tot 20:30

Waar:
De algemene ruimte van Driestroom Dagbesteding in de Hofstede, op de begane grond aan de zijde van de grote wadi
(Hoefslag 28    6681 TL Bemmel).

Wat:
Alle zaken met betrekking tot de wijken de Essenpas en Oostervelden, zoals veiligheid, overlast, speelgelegenheid, groenvoorziening, verkeer, etc etc. U kunt terecht met wensen, ideeen, klachten of opmerkingen, maar ook als u gewoon geïnteresseerd bent in uw woonomgeving.
Ter plekke zijn tekeningen en plannen voor plannen in de wijken in te zien, kunt u vragen of opmerkingen plaatsen maar uiteraard zouden we het ook enorm waarderen wanneer uw hulp en medewerking wilt aanbieden!


Belangrijke data

* Spreekuur wijkplatform,  ophaaldagen
   vuilnis,  plastic , snoeien en maaienPlannen en activiteiten

* Wadi-plan

* Hofstede en omgeving

* VerkeerszakenBeter een goede buur.....

Tips en aanbevelingen voor het prettig wonen in onze buurt
Links en algemene informatie

* info over Bemmel en Lingewaard, bewonerszaken etc.


Kaartje Bemmel Oost

AED / Defibrillator

AED-logo_2  In Oostervelden en De Essenpas
   zijn verscheidenen AED's
  beschikbaar voor noodgevallen.


Kijk hier voor de locaties en meer informatie.FOTO ARCHIEF

*Zie diverse fotoalbumsover de wijken Essenpas en Oostervelden

Sitemap