Nieuws 2020-2021

30 oktober 2021

Inloopspreekuur dinsdag 9 NOVEMBER
NB: DATUM IS 1 WEEK OPGESCHOVEN!

Vanwege een dubbele afspraak is het inloopspreekuur van 9 novemberr één week opgeschoven. Uiteraard is het spreekuurr  voor iedereen toegankelijk die geïnteresseerd is in de gang van zaken in en om onze wijken. U bent welkom vanaf 19:30 in de ruimte op de begane grond die in het verleden in gebruik was bij Driestroom Dagbesteding maar nu al een aantal jaren vrijwel ongebruikt staat.

Zoals altijd kunt u met uw vragen, wensen of opmerkingen langskomen. Aanwezig zijn in principe altijd enkele leden van het wijkplatform en de Gebiedscoördinator van de gemeente Lingewaard, Gerrit Kurvers. Hij is ons contactpersoon met de gemeente en hij kan ook vragen of verzoeken doorgeven aan de juiste mensen binnen het gemeentehuis. Soms is ook de wijkagent en/of een BOA aanwezig en één of twee keer per jaar ook een wethouder.

Verder proberen we elke maand het laatste nieuws te brengen mbt de nieuwbouwplannen rond Haalderen en Bemmel Oost.

Andere aandachtspunten zijn al jaren verkeerszaken, de groenvoorziening in de wijk en het onderhoud daarvan, speelvoorzieningen, eventuele overlast of bijzondere meldingen mbt de veiligheid etc.


30 oktober 2021

Gebiedsvisie Bemmel-Haalderen

De gemeente Lingewaard is momenteel bezig met het opstellen van een Gebiedsvisie voor Bemmel/Haalderen. Deze gebiedsvisie draait in essentie om het aanwijzen van locaties waar tussen nu en 2030 tot enkele honderden huizen gebouwd zouden kunnen worden. Omdat alle mogelijke terreinen aan de zuid-, west- en noordkant van Bemmel inmiddels volledig zijn benut, richt alle aandacht zich nu op de oostkant van Bemmel en dan met name direct naast de Essenpas en op het terrein van het huidige OBC.
Iedereen ziet uiteraard de noodzaak van het bouwen van meer woningen. Of dat nu werkelijk gaat om 1 miljoen huizen of de helft daarvan daarover kun je van mening verschillen, maar dat er meer gebouwd moet worden staat toch wel vast. Tegelijk betekent bouwen een ingreep in het landschap en in uw en mijn woonomgeving die onomkeerbaar is. Wat eenmaal is volgebouwd komt nooit meer vrij. Daarom is een weloverwogen en goed doordachte gebiedsvisie van het allergrootste belang. Inmiddels loopt dit proces sinds begin van 2021 maar hebben velen inmiddels hun vraagtekens en grote bezwaren tegen de wijze waarop deze gebiedsvisie wordt ontwikkeld. On line zijn er enkele rondes geweest waarbij een beperkt aantal burgers mee kon praten over de visie. In de praktijk bleek dat toch vooral over randzaken te gaan en waren de echt belangrijkste vragen eigenlijk al op voorhand door de gemeente en het betrokken adviesbureau in grote lijnen ingevuld, namelijk op welke plekken willen we het mogelijk maken om te bouwen.

Bijeenkomst in De Kolk
Op 7 oktober hield de gemeente een bijeenkomst in De Kolk in Haalderen, waar voor het eerst in lange tijd betrokkenen fysiek aanwezig konden zijn. De opkomst was met ca. 90 personen behoorlijk, veel bewoners van Haalderen en de Essenpas waren die avond aanwezig. Ter plekke bleek er een zeer brede boosheid en weerstand tegen de huidige voorstellen en de wijze waarop tal van betrokkenen zich bejegend voelen. Hoewel de gemeente bleef benadrukken dat er niets is bepaald en dat alle opties nog open liggen, was daarover in de zaal een heel ander gevoel. Helemaal nu de afgelopen weken is gebleken dat projectontwikkelaars zich op de beoogde terreinen hebben gestort en ook bij diverse particulieren al aan de deur hebben gestaan om hun grond over te nemen.
De uitkomst van de bijeenkomst op 7 oktober was daardoor anders dan beoogt. Er is door de aanwezigen niet in werktafels gewerkt aan een soort afronding van de plannen, maar de gemeente heeft aangegeven even pas op de plaats te maken en zich te beraden hoe nu verder te gaan.

Waar gaat het nu concreet om?
Zoals de zaken nu liggen lijkt de gemeente het terrein van het huidige OBC gebouw, de akker naast de Laco en de akker aan de overzijde van de Van der Mondeweg (rondom de "Bouwcommissie-huizen") te willen bestemmen voor woningbouw. Zodra de gemeenteraad die visie heeft aangenomen is het verder aan projectontwikkelaars om de plannen voor die bebouwing te maken en te vertalen in een aanvraag tot bestemmingswijziging van de betrokken terreinen. Uiteraard zijn er daarbij nog wel randvoorwaarden vanuit gemeente en provincie, maar de regie ligt dan toch grotendeels in handen van de projectontwikkelaars.

En wat zijn de bezwaren?
Wanneer er aan weerszijde van de Van der Mondeweg vanaf de stoplichten bij Bemmel tot aan de Aldi in Haalderen links en rechts gebouwd gaat worden, zal dat leiden tot een samenklontering van Bemmel en Haalderen. Er ontstaat dan een amorfe bebouwing waarin de overgang van het ene naar het andere dorp niet of nauwelijks nog herkenbaar zal zijn. Veel bewoners van Essenpas en Haalderen wonen dan niet meer aan de rand van open gebied maar midden in een woonwijk met als bonus een nog veel drukkere Van der Mondeweg.
De Essenpas is 20 jaar geleden als Vinexwijk ontworpen met een duidelijke opbouw vanaf de buitenzijde naar binnen en opgedeeld in een aantal uiteenlopende maar toch samenhangende buurten. Wanneer projectontwikkelaars akkers mogen gaan vullen met zoveel mogelijk "betaalbare" huizen ligt het voor de hand dat dit op een veel minder afgewogen en fraaie manier zal plaatsvinden dan de wijze waarop de Vinexwijken in onze gemeente zijn ontworpen.
Ook de door provincie en gemeente tot nu toe benadrukte groene corridor tussen de beide dorpen richting de Waaldijk zou door dichte bebouwing tenminste voor een deel verdwijnen.
Daarnaast zijn veel bewoners geschokt dat ze eigenlijk pas recent te horen kregen wat er direct rondom hun huis zou moeten gaan gebeuren. En zowel vanuit de Essenpas als vanuit Haalderen is er nog een heel groot bezwaar tegen al deze plannen: de ontsluiting van de nieuwe straten die alleen maar kan via de nu al zo drukke Van der Mondeweg. Wanneer er grote aantallen huizen worden bijgebouwd (ook in Gendt en verder!) zal dit leiden tot nog meer verkeer op de Van der Mondeweg zonder dat er goede oplossingen voorhanden zijn om deze extra drukte in goede en veilige banen te leiden.

De komende weken gaat de gemeente waarschijnlijk met allerlei betrokkenen verder praten en zal daarna ongetwijfeld met nieuwe voorstellen komen. Laten we hopen dat dat uiteindelijk leidt tot betere en vooral betere gedragen voorstellen waar we ook op langere termijn vrede mee kunnen hebben.     Etko Cretier


30 oktober 2021

Vervolg HONDENLOSLOOPGEBIED in GROTE WADI

Bij het vorige spreekuur hebben we de uitkomsten gepresenteerd van de enquête naar het verzoek aan de gemeente om een hondenlosloopgebied in de grote wadi te realiseren.
De enquête was door 75 mensen ingevuld. Om uiteenlopende redenen hadden 8 personen aangegeven hier op tegen te zijn. De grote meerderheid was positief.
De uitkomsten zijn inmiddels aan de gemeente overgedragen, inclusief alle op- en aanmerkingen die in de vrije velden vermeld waren.

De betrokken beleidsambtenaar van de gemeente gaf aan dat zowel het aantal ingevulde enquêtes als de verhouding tussen voor- en tegenstanders voor hem in beginsel reden is om het voorstel met een positief advies aan het college voor te leggen.
Zoals eerder aangegeven, dat proces kan gemakkelijk nog een aantal maanden duren.  Tijdens het gesprek hebben we ook voorgesteld om
bij de toegangsroutes naar de wadi / Kasteellaan 2 hondenpoep-prullenbakken met poepzakje automaat te plaatsen. 


30 september 2021

Uitkomsten enquête HONDENLOSLOOPGEBIED in GROTE WADI

Gedurende de maand september hebben we een enquête gehouden met vragen over het voornemen om een deel van de grote wadi aan de Leidijk als hondenlosloopgebied te laten aanwijzen. De uitkomsten presenteren we tijdens het inloopspreekuur op 5 oktober as en zullen we vervolgens voorleggen aan de gemeente. Hierbij vast de belangrijkste uitkomsten:


In totaal is de enquête door 75 personen ingevuld. Het overgrote deel van de respondenten woont in de Essenpas, meestal zelfs binnen 75 meter van de wadi. Van alle respondenten heeft 87% zelf een hond. Van de hondenbezitters laat het merendeel hun hond regelmatig loslopen in een losloopgebied.
Van alle 75 respondenten geeft 10,7% (8) aan negatief te staan tegenover een losloopgebied in de grote wadi en 82,7% (62) juist positief. De rest is neutraal of terughoudend in hun standpunt.

Opvallend is dat de niet hondenbezitters niet allemaal negatief staan tegenover het losloopgebied en de hondenbezitters niet allemaal positief. Bij de laatsten zitten ook hondenbezitters die zelf bang zijn voor andere honden, of bang zijn dat hun eigen hond wordt lastig gevallen of andersom, dat hun eigen hond erg eenkennig is.

Bij de vrije antwoorden is een grote variëteit aan argumenten voor en tegen een losloopgebied aangedragen, hoewel een deel van de argumenten vrij algemeen en universeel voor of tegen honden en hondenpoep zijn.
Vrij voorspelbaar is dat de tegenstanders van het losloopgebied vooral wijzen op het risico dat de loslopende honden anderen lastig vallen of zelfs aanvallen. Daarnaast wordt ook vaker aangegeven dat men verwacht meer overlast van hondenpoep te gaan ondervinden. 
De hondenpoep is onderwerp bij zowel voor- als tegenstanders in de zin dat men zich allemaal ergert aan poep op de verharde en onverharde paden en op de stoep. Dat heeft uiteraard niet direct met dit losloopgebied te maken, maar zegt wel iets over het gedrag van hondenbaasjes met (aangelijnde!) honden.

Bij de voorstanders van een losloopgebied wordt benadrukt dat de meeste honden juist graag even rennen en ravotten, dat omgaan met andere honden juist onderdeel is van het uitlaten en dat men dolgraag meer losloopgebieden zou willen hebben, bv buitendijks en/of in de polder. De afgelopen 10 jaar zijn immers diverse losloopgebieden zoals in de Ward en in de polder opgeheven, terwijl het aantal honden sterk is toegenomen. Verder wordt ook de verantwoordelijkheid van het baasje benadrukt in het onder controle houden van de eigen hond en het inschatten of een hond los kan lopen.

Bij voorstanders zijn er dan ook enkele die vragen om een afgeschermd gebied in de wadi, dus met hekken, zodat hun hond niet kan weglopen. Maar vooraf was echter al aangegeven dat daar op deze locatie geen aanleiding voor is en dat dit ook niet in de bedoeling ligt.
Wel zou de gemeente kunnen voldoen aan de wens om rond dit gebied prullenbakken met gratis poepzakjes te plaatsen om zo de hoeveelheid achtergelaten hondenpoep te verminderen.

Hoe gaat het nu verder?
De uitkomsten van de enquête worden voorgelegd aan de beleidsambtenaar van de gemeente. Hij zal deze gebruiken voor het opstellen van een advies/voorstel richting het College van B&W. Het College neemt uiteindelijk een besluit en kan het gebied aanwijzen als losloopgebied of juist ons verzoek afwijzen.
Voordat hier duidelijkheid over is, gaan daar zeker een aantal maanden overheen. 

We houden u op de hoogte van het vervolg!
Etko Cretier


A2 Hondenlosloop enquete

A3 Hondenlosloop enquete

A4 Hondenlosloop enquete


A5 Hondenlosloop enquete

A6 Hondenlosloop enquete23 juli 2021

We gaan eindelijk weer beginnen!  

Komende week INLOOPSPREEKUURNa bijna anderhalf jaar min of meer stilstand gaan we eindelijk weer starten met het maandelijkse INLOOPSPREEKUUR in gebouw de Hofstede in de Essenpas.


Er speelt momenteel een hoop in en rond onze wijken Essenpas en Oostervelden. Meest opvallende punten zijn de plannen voor nieuwbouw van het OBC, heel veel extra huizenbouw aan de oostkant van Bemmel en bij Haalderen, de ontwikkelingen (of het gebrek daaraan) met de aanleg van de A15. Maar ook kleinere zaken zoals het pannaveldje dat nu echt aangelegd gaat worden in de wadi, de vraag aan de gemeente om het lage deel van de grote wadi tot hondenlosloopgebied aan te wijzen en de altijd maar weer terugkerende problemen met parkeren, groenonderhoud en verzoeken om nieuwe of juist andere speeltuintjes.


20 december 2020

Ook bij vorst, deze winter helaas
GEEN IJSBAAN 

Het is alweer een paar jaar geleden dat we een bruikbare ijsbaan hadden in de grote wadi bij de Leidijk. Elk jaar treffen we voorbereidingen om de ijsbaan aan te kunnen leggen zodra de temperaturen onder nul zakken. Dat betekent het kort maaien van de wadi, alle losse voorwerpen en rommel verwijderen uit het terrein, alle afvoeren van de wadi dichtmaken met schotten en tenslotte als het echt zover is, het water in de wadi laten lopen.

Afgelopen week is het terrein weer kort gemaaid en dezer dagen was ik van plan de schotten in de afvoeren te plaatsen. Maar een paar dagen geleden kwam ik in gesprek met een medewijkbewoner die werkzaam is op de IC van een naburig ziekenhuis. Zij stelde me de eenvoudige vraag: heb je aan de corona gedacht?


Tsja, ik heb er veel aan gedacht, sterker nog, ik heb begin november zelf corona opgelopen en ben er zo ziek van geworden dat ik uiteindelijk op de eerste hulp van datzelfde ziekenhuis was beland. Maar in relatie met de ijsbaan was het corona-kwartje bij mij nog nietgevallen.


Uiteraard realiseerde ik mij daarna maar al te goed dat als er echte vorst zou komen, een ijsbaan in deze tijd kan leiden tot onverantwoorde taferelen. Heel veel mensen bij elkaar, van jong tot oud en soms zelfs vanuit de wijde omgeving die even alles (willen) vergeten, dus ook de voorzichtigheid die we momenteel allemaal moeten opbrengen.

Er rest dus maar één conclusie, hoe vervelend ook, deze winter GEEN ijsbaan in de Essenpas.
Etko Cretier


7 december 2020

Gracht rondom Hofstede wordt uitgebaggerd 

Bericht van de Gemeente Lingewaard:

Er is dit jaar verschillende keren contact geweest tussen het wijkplatform en de groenbeheerder van de gemeente Lingewaard over de groei van riet in de kunstmatige watergang rondom het kasteel in wijk de Essenpas in Bemmel.

Met deze mail wil ik u informeren over geplande onderhoudswerkzaamheden waarbij getracht wordt om een deel van het riet d.m.v. baggerwerkzaamheden te doen verwijderen.

Reden van de werkzaamheden:

Rondom het “kasteelterrein” in de Essenpas ligt een watergang die kunstmatig op peil wordt gehouden door een grondwaterpuls. De watergang heeft geen status conform de waterschap eisen maar wordt wel onderhouden door de gemeente Lingewaard.

Daarnaast kan de watergang de schaatsbaan in wadi voorzien van water tijdens vorstperiodes.

Op verschillende plekken in de watergang is rietgroei geconstateerd. Dit is een natuurlijk proces en eenmaal gegroeid in de bodem valt deze plant moeilijk te verwijderen. De wortelstructuur zorgt ervoor dat de rietstengel, telkens na het maaien, direct terug groeit, en vaak nog vermeerderd.

Vanuit het wijkplatform is de vraag gekomen om de rietgroei te gaan inperken, daar waar mogelijk is.

Wat gaat er gebeuren:

In onderling overleg hebben wij besloten om de watergang gedeeltelijk uit te gaan baggeren zodat zoveel mogelijk wortels verwijderd worden. Vanuit onderhoud was het nog niet de bedoeling om deze werkzaamheden uit te voeren omdat er sprake is van een minimale slibbodem.

Wij zijn wel van mening dat er veel riet in de watergang staat zodat we deze werkzaamheden op voorhand gaan uitvoeren. Vanuit wetgeving is maar een korte periode wanneer baggerwerkzaamheden mogen plaatsvinden, deze tijd is nu aangebroken.

De watergang ligt als een soort ringgracht rondom het kasteelterrein. Wij proberen zoveel mogelijk riet en waterplanten te verwijderen. We moeten wel rekening houden met de transport gasleiding die onder het kasteelterrein ligt. De Gasunie is geïnformeerd en zullen tijdens de werkzaamheden toezicht houden. Het deel nabij de gasleiding mogen we niet baggeren.

De uitkomende baggerspecie wordt in eerste instantie op de kant gezet zodat het water uit de slib kan stromen. Ook krijgen de beestjes (reptielen en kikkers) de kans om terug in de watergang te keren. De slib wordt enkele dagen later opgeladen en gestort bij een eindverwerker.

Er is een quickscan flora en fauna uitgevoerd en er zijn geen beschermde planten en dieren in de watergang aangetroffen.

Zoals ik al eerder aangaf is het niet te voorkomen dat er volgende voorjaar weer riet zal groeien, ook omdat niet het volledig wortelpakket verwijderd kan worden. Mocht over enkele jaren weer de watergang vol riet staan kunnen we niet opnieuw de watergang gaan baggeren. Eerst moet er sprake zijn van een slibpakket voordat wij opnieuw kunnen gaan baggeren. Dit ook om te voorkomen dat de steun voor de aanwezige damplanken verdwijnt. Hier moet u zich wel bewust van zijn.

Er bestaat een kans dat het waterpeil tijdelijk wordt verlaagd. Dit is ten gunste van de uitvoering. In het werk wordt dit bekeken of dit echt nodig is. Uiteraard zullen wij na afloop het waterpeil weer op de juiste hoogte brengen.

Wie en wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Schouten groencultuur uit Gendt. Zij zullen eerst de watergang gaan baggeren en later de baggerspecie opladen. Schouten heeft aangegeven dat werkzaamheden volgende week maandag, 14 december 2020 zullen starten. De werkzaamheden nemen enkele dagen in beslag.

1 december 2020

Project Max Vitaal

Goedendag allen,

Op verzoek van sportcoach Quint van de Ven, stuur ik jullie onderstaande mail met bijlage.

Lingewaardse organisaties betrokken bij de sport hebben bij de vorming van het sportakkoord aangegeven dat er in Lingewaard veel gebeurd op sport & beweeggebied maar dat het aanbod lang niet bij iedereen bekend is.

Met twee belangrijke nieuwe acties gaan we hier verandering in brengen.

1.       Max Vitaal, dit wordt een boekje voor senioren (50+) waarin zoveel mogelijk sport en beweegaanbod onder de aandacht wordt gebracht. Daarnaast krijgt ook het sociaal-cultureel aanbod de kans om hierbij aan te haken omdat we met Sjors en ook uit ervaring bij andere gemeenten hebben gemerkt dat inwoners hier ook behoefte aan hebben.

2.       Digitaal sportplatform. Een website met alles op het gebied van sport & bewegen. Hierover later meer!.....

Er is naar zoveel mogelijk sport/beweeg en culturele organisaties een mail gestuurd met de brief uit de bijlage.

Maar ook jullie zijn natuurlijk een belangrijke schakel in de wijk. Het is een win-win als wijkbewoners straks alle structurele activiteiten kunnen vinden via het boekje.

 Vragen of opmerkingen? mail of bel met Sport- & Cultuurcoach Quint van de Ven: q.vandeven@swlingewaard.nl of via 06-13966536.

Zie ook deze FLYER
30 juli 2020

SPREEKUUR WIJKPLATFORM

Na al die maanden stilstand vanwege de corona, gaan we nu geen zomerpauze houden: daarom is er op dinsdag 4 augustus weer gewoon een INLOOPSPREEKUUR.
Zoals altijd bent u weer van harte welkom met vragen, plannen, ideeën of opmerkingen met betrekking tot de openbare inrichting, speelgelegenheden, groenvoorzieningen, veiligheid en verkeer in de wijken Essenpas en Oostervelden.
Maar ook wanneer u vragen heeft over bv de doortrekking van de A15, energie initiatieven, ontsluiting van Bemmel  etc dan kunt u bij ons terecht. In beginsel is tijdens elk spreekuur ook Gerrit Kurvers, gebiedscoördinator van de gemeente Lingewaard aanwezig.

Indien mogelijk vergaderen we buiten onder de Kastanjeboom, anders binnen met de ramen goed open en voldoende onderlinge afstand.


2 juli 2020

We gaan weer van start! 

Na maanden gedwongen stilte en stilstand door alle Corona maatregelen mogen we langzamerhand weer wat meer. Ook bijeenkomsten zoals van de wijkplatforms  zijn nu weer mogelijk.

Vandaar dat we komende dinsdag, 7 juli, weer een inloopspreekuur willen houden.
U bent van harte welkom.
We beginnen vanaf 19:30 tot ca. 20:30.
Locatie: Gebouw Hofstede, Hoefslag 28 Bemmel

Zoals altijd bent u weer van harte welkom met vragen, plannen, ideeën of opmerkingen met betrekking tot de openbare inrichting, speelgelegenheden, groenvoorzieningen, veiligheid en verkeer in de wijken Essenpas en Oostervelden.
Maar ook wanneer u vragen heeft over bv de doortrekking van de A15, energie initiatieven, ontsluiting van Bemmel  etc dan kunt u bij ons terecht. In beginsel is tijdens elk spreekuur ook Gerrit Kurvers, gebiedscoördinator van de gemeente Lingewaard aanwezig.

Indien mogelijk vergaderen we buiten onder de Kastanjeboom, anders binnen met de ramen goed open en voldoende onderlinge afstand.


14 februari 2020

Autoinbraken in Essenpas 

Begin februari is er op meerdere dagen bij diverse auto's in de Essenpas ingebroken.  Misschien is het woord breken hier niet echt op zijn plek, de auto's zijn in de meeste gevallen zonder enige schade geopend en zelfs weer afgesloten door de dieven, maar wel nadat navigatiesysteem/boordcomputer en diverse airtbags waren uitgebouwd. De schade per auto loopt al snel in de duizenden euro's. De dieven maken waarschijnlijk gebruik van apparatuur waarmee het signaal van uw autosleutel bij het openen en sluiten van de auto wordt opgevangen en later kan worden afgespeeld. 's Nachts kunnen ze dan zonder schade en zonder geluid in alle rust en zeer professioneel aan het demonteren gaan.
Op zich is het moeilijk om u tegen dit soort criminaliteit te verdedigen. Zeker is is dat recentere auto's van het Volkswagenconcern (VW, Skoda, Seat etc) erg populair zijn bij de dieven. Mocht u 's ochtends of juist 's avonds als iedereen thuiskomt een auto in de buurt zien staan met 1 of meer personen er in, waar u geen goed gevoel bij hebt, noteer dan in ieder geval model en kenteken. En als u het echt niet vertrouwd kunt u uiteraard de politie bellen.Projecten

*  Voetveer Bemmel-Ooijpolder

* Nieuwbouwplannen Bemmel/Haalderen


Sitemap