JOP
24 januari  2012

Zoektocht naar locatie Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) 

Een zoektocht die al 10 jaar duurt leek eind 2011 eindelijk tot resultaat te leiden: gemeente, gezamenlijke wijkplatforms, politie en Jongerenwerk waren het eens over de noodzaak voor een Jongerenontmoetingsplek in Bemmel en ook over de meest geschikte locatie hiervoor: de parkeerplaats aan t' Drieske, achter het OBC. Toch is ook dit plan op het laatste moment weer in de ijskast beland en blijven de jongeren voorlopig nog zonder vaste plek.

Behoefte aan JOP
Net als in elk dorp of stad zijn er in Bemmel jongeren die elkaar buitenshuis opzoeken en ergens in het openbare gebied met elkaar gaan "chillen" of "hangen". Sommigen doen dat uit een keuze, anderen zijn thuis niet welkom en brengen vele uren per dag op straat door. Hangjeugd is het etiket dat op hen wordt opgeplakt en hun aanwezigheid wordt vaak als overlast ervaren. Omwonenden bellen dan al snel de politie of gemeente met klachten over lawaai of rotzooi die wordt gemaakt en vervolgens worden de jongeren weggestuurd. "Waar mogen we dan wel staan" is de vraag die de jongeren dan stellen en graag zou de politie een locatie kunnen noemen waar de jongeren min of meer met rust gelaten kunnen worden.
In Huissen, Haalderen en Gendt zijn dergelijke plekken in het verleden ingericht. Zo'n officiële hangplek heet in het jargon een Jongeren Ontmoetingsplek oftewel JOP.
Deze JOP's moeten tegen een stootje kunnen, beschutting bieden tegen wind en regen en ze moeten bij voorkeur niet te dicht bij woonhuizen staan zodat echte of vermeende overlast niet zo snel zal optreden.

Zoektocht van meer dan 10 jaar
Al sinds 10 jaar wordt er door diverse betrokkenen in Bemmel gezocht naar een goede locatie voor een JOP, maar telkens waren er weer bezwaren, was er geen geld of ontbrak het aan voortvarendheid bij de betrokken ambtenaren of politici. Uiteindelijk lukte het in 2011 om alle partijen op één lijn te krijgen en was iedereen het eens over de meest geschikte plek. Een plek die op meer dan honderd meter ligt van de meest nabije huizen, niet te ver van het centrum en ook niet  "in the middle of nowhere" waar elke vorm van sociale veiligheid ontbreekt.
De gekozen plek bood ook de mogelijkheid voor de politie om toezicht te houden, het jongerenwerk een punt waar ze jongeren kunnen aanspreken en de gemeente een locatie die relatief eenvoudig schoon te houden is.
Het ging om een grasveldje aan de rand van het grote parkeerterrein tussen Sporthal van het OBC en de Van Elkweg, aan 't Drieske. Als beoogde voorziening werd gekozen voor een half open gezaagde scheepscontainer die voldoende beschutting biedt, hufterproof is, geen grote investering vergt en die ook nog eens zeer eenvoudig en goedkoop kan worden geplaatst. Extra voordeel van een container is het gemak waarmee deze ook weer kan worden weggehaald. Zo kan de gemeente indien nodig ook snel besluiten een voorziening op te heffen wanneer daar reden voor is, b.v. wanneer jongeren zich niet houden aan de afspraken rondom het gebruik.

Presentatie door wethouder
Na deze keuze nam het interne proces bij de gemeente vervolgens vele maanden in beslag, maar uiteindelijk werd in oktober 2011 een bijeenkomst georganiseerd voor direct omwonenden van de locatie en alle betrokken partijen. Onder leiding van wethouder Barth van Eeten werden de directies van OBC Junior en De Heister en de bewoners van de woonhuizen aan De Heister ingelicht over het plan tot plaatsing van een JOP.  Naast de wethouder en een ambtenaar waren verschillende wijkplatforms, de wijkagenten en enkele jongerenwerkers aanwezig.
Vanuit de bewoners maar later ook vanuit de directie van het OBC werd direct heftig stelling genomen tegen de komst van deze jongerenvoorziening. Men vreesde overlast door lawaai en vervuiling, criminaliteit en verpesting van het uitzicht. Het OBC was vooral bevreesd voor de voorbeeldwerking op scholieren en de reacties van de ouders van de leerlingen.
De bewoners verweten ook ons platform dat wij hun belangen niet hadden vertegenwoordigd en stelling hadden moeten nemen tegen de plannen. Bovendien waren zij van mening dat wij hen veel eerder op de hoogte hadden moeten brengen.

Rol van platform Bemmel Oost
Van het begin af aan was het voor ons platform duidelijk dat een JOP een uitermate gevoelig thema is. Iedereen onderschrijft in meer of mindere de noodzaak van zo'n voorziening, maar niemand wil hem in zijn of haar omgeving hebben. Als platform waren wij van mening dat het constructief meedenken over voorzieningen voor onze eigen Bemmelse jeugd een kerntaak is van alle platforms en dus ook van ons platform. Daarbij kan het algemene belang soms zwaarder wegen dan het individuele belang van één of een aantal bewoners.
In de afweging van locaties was ook naar ons oordeel de nu gekozen plek het beste, of misschien anders gesteld, de minst slechte. Het wijkplatform Bemmel Oost betreurt wel dat tussen het moment waarop deze locatie in beeld kwam en het moment waarop de bewoners werden ingelicht, vele maanden zijn verstreken. Telkens hebben wij samen met de oorspronkelijke initiatiefnemers (het wijkplatform Centrum) de gemeente tot meer spoed gemaand.

Besluit van college
Wethouder Van Eeten beloofde aan het einde van de presentatie om binnen enkele weken een besluit te nemen en dit in te brengen in het college. Uiteindelijk duurde ook dit proces aanmerkelijk langer dan was beloofd, maar op 11 januari 2012 zaten alle partijen weer aan tafel.
Daar maakte de wethouder bekend voorlopig geen besluit te nemen en de keuze voor de locatie van een JOP geruime tijd uit te stellen. Als reden gaf hij aan dat zich in de tussentijd een aantal nieuwe ontwikkelingen hadden voorgedaan die hem ernstig aan het besluit deden twijfelen. Zo bleek de huidige directie van SWL (Stichting Welzijn Lingewaard) zich te distantiëren van hun eigen jongerenwerkers die jarenlang hadden gepleit voor een JOP. Hoewel deze jongerenwerkers soms ook al 10 jaar bij de plannen betrokken waren, zou dit volledig "op eigen houtje" hebben plaatsgevonden. SWL bleek geen heil meer te zien in het plaatsen van JOP's maar wilde daarentegen met eigen nieuwe projecten de betrokken jongeren bereiken. Een tweede ontwikkeling betrof de JOP in Gendt: de daar aanwezige container bleek opeens zoveel overlast te geven dat deze op stel en sprong door de gemeente moest worden verwijderd. Dat de overlast vooral werd ervaren door de op enkele meters afstand gelegen Jongerensoos van SWL was misschien wel erg toevallig.
Tenslotte was er vanuit de hoofddirectie van het OBC ernstige druk uitgeoefend op de wethouder om de JOP niet in de omgeving van het OBC te plaatsen met het oog op het imago van de school.
Al deze factoren leidden uiteindelijk tot een besluit van de wethouder om voorlopig de plaatsing van een JOP op te schorten en nogmaals de noodzaak en behoefte onder de betreffende jongeren te onderzoeken. Ook wil de wethouder daarbij weer naar alternatieve locaties binnen Bemmel kijken.

Wethouder Van Eeten maakte aan de betreffende bewoners van De Heister wel zeer stellig duidelijk dat de locatie bij 't Drieske nog altijd tot de mogelijkheden behoort en de gemeente zich ook nadrukkelijk het recht voorbehoud om op die betreffende locatie activiteiten te ontwikkelen. Ook heeft de wethouder toegezegd dat hij linksom of rechtsom voor de zomer tenminste één voorziening voor hangjongeren in Bemmel zal realiseren.

Teleurstelling
De gezamenlijke wijkplatforms waren erg teleurgesteld over de beleidswijziging bij SWL en de in onze ogen weinig reële bezwaren van het OBC. Immers: ook de schoolagent had nadrukkelijk gepleit vóór de komst van een JOP. Dat de wethouder door deze nieuwe informatie was gaan twijfelen over de juistheid van het beoogde besluit was voor ons begrijpelijk. Minder begrip hadden wij voor het feit dat de wethouder hiervan al begin december op de hoogte was en op geen enkele wijze bij wijkplatforms of politie had geïnformeerd naar hun mening over de ingebrachte bezwaren. Mogelijk dat dit had geleid tot nuancering van het opgeroepen beeld.

 27 oktober  2011

JOP in het kort
Een JOP is een Jongeren Ontmoetingspunt oftewel een "hangplek" voor jongeren. De gemeente Lingewaard is voornemens om eind 2011 of begin 2012 een JOP te plaatsen aan het Drieske, de parkeerplaats achter het OBC aan de kant van de Van Elkweg. Het wijkplatform begrijpt de algemene bezwaren en weerstanden van bewoners tegen een JOP, maar is van mening dat deze locatie met zorg is gekozen en zodanig is gelegen dat overlast niet volledig valt uit te sluiten, maar wel tot zeer aanvaarbare proporties beperkt kan blijven. Van alle mogelijke locaties binnen Bemmel is dit de plek waar de afstand ten opzichte van naburige huizen het grootst is en de sociale controle het best valt te regelen. Er is op die locatie ook al sprake van permanent geluid door de vlakbij gelegen Van Elkweg en met behulp van strategisch geplaatste begroeing kan de JOP vrijwel volledig aan het zicht van de meest nabije bewoners worden onttrokken.
Een aantal bewoners van de Heister verzet zich nadrukkelijk tegen de komst van een JOP en is daarbij ook boos op de rol van het wijkplatform dat in hun ogen de komst van een JOP zou moeten tegengaan. 

Achtergrond en geschiedenis
De afgelopen 10 jaar is er door de gemeente, het jongerenwerk (SWL), wijkplatforms, politie en andere betrokkenen met regelmaat gesproken over de problematiek van de Bemmelse "hangjongeren".
Deze problematiek is niet specifek voor Bemmel want het speelt in bijna elk dorp of stad en is ook van alle tijden. Hangjongeren zijn jonge mensen tussen 12 en ca. 24 jaar die regelmatig op straat elkaar ontmoeten en daarna als groep ergens gaan zitten of "hangen". Vaak vormen zich verschillende groepjes met jongeren van min of meer dezelfde leeftijd of interesse.

In het algemeen is er weinig mis met hun gedrag, behalve dat ze als groep al snel intimiderend kunnen overkomen en er binnen deze groepen waarschijnlijk wat meer dan gemiddeld alcohol wordt gedronken en/of softdrugs worden gebruikt. Dat leidt dan weer tot wat baldadig en lawaaiig gedrag wat hen voor omstanders nog irritanter en bedreigender maakt.

In de zomer vindt dit hangen veelal buiten en zelfs buiten de bebouwde kom plaats en levert het maar weinig overlast op. In de herfst en winter gaan de jongeren echter op zoek naar plekken waar ze enigszins beschut voor regen, wind en kou kunnen staan. Flatportieken, het overdekte winkelcentrum, fietsenstallingen etc zijn dan favoriete hangplekken. Het is op zich heel begrijpelijk dat bewoners, winkeliers of bedrijven het hangen in of voor hun panden niet waarderen en uiteindelijk vaak de politie bellen om er wat aan te doen.

De politie (meestal de wijkagent) is echter beperkt in haar mogelijkheden, want op zich is "hangen" helemaal niet verboden. Alleen wanneer de jongeren in gedrag overtredingen maken, bijvoorbeeld door het weggooien van afval, maken van lawaai of het op de openbare weg gebruiken van alcohol, kan de politie hen verbaliseren. Vaak is het dreigen daarmee voldoende om de jongeren duidelijk te maken dat ze die locatie moeten verlaten. Wegsturen is één ding, maar probleem voor de politie en dus ook voor die jongeren: waar mogen ze dan wél naar toe. Is er een plek waar ze wel kunnen hangen zonder overlast, schade of boze burgers?

Nieuwe start in 2010
Met die vraag is men in Bemmel nu al 10 jaar bezig. Steeds weer zijn er beloften gedaan aan jongeren over de komst van een eigen hangplek, maar even vaak ging het om tal van redenen weer niet door. Inmiddels had zo'n hangplek al wel een officiele naam: zoiets heet een JOP , een Jongeren OntmoetingsPunt.
In 2010 heeft het wijjkplatform Bemmel Centrum, sterk ondersteund door de politie en het Jongerenwerk,  wederom het onderwerp JOP bij de gemeente op de agenda gezet. Samen met de andere wijjkplatforms is gekeken naar mogelijkheden om nu eindelijk eens de belofte van de gemeente waar te maken. Als eerste was uiteraard de vraag welke locaties geschikt zouden kunnen zijn die voldoen aan een reeks van eisen. Een goede locatie ligt niet te ver van het centrum en bij voorkeur nog wel binnen de bebouwde kom, heeft voldoende afstand ten opzichte van de dichtsbijzijnde huizen, er mag geen drukke en/of gevaarlijke weg overgestoken moeten worden, de locatie moet voor passanten en langsrijdende politie voldoende zicht bieden en mag niet strijdig zijn met het bestemmingsplan. Bij voorkeur is ter plekke ook nog een mogelijkheid om een beetje te voetballen. 

Met die eisen in de hand bleef er maar een klein aantal locaties over. Ook de jongeren zelf is gevraagd welke plek zij het liefste zouden gebruiken en uiteindelijk bleken jongeren, politie, gemeente en wijkplatforms het behoorlijk met elkaar eens: meest geschikte plek is op de parkeerplaats van de sporthal van het OBC (Drieske). een tweede mogelijke locatie is bij Sportpark Ressen en als derde locatie kwam het Kinkelplein uit de bus. Op basis van deze uitkomst heeft de gemeente een plan gemaakt om zo snel mogelijk te starten met de aanleg van een eerste JOP.

Waar de eerste plannen van de gemeente nog uitgingen van een behoorlijk kostbaar en omvangrijk bouwwerk, is op verzoek van de wijkplatformsen  gekozen voor een eenvoudige en vooral ook omkeerbare voorziening. Het gaat nu om een aangepaste scheepscontainer die voorzien wordt van een grote open zijwand en van binnen wat bankjes en een statafel, uiteraard alles zo vandaalbestendig mogelijk. Voordeel van een container is het feit dat hij niet erg duur is en gemakkelijk geplaatst maar ook weer verwijderd kan worden. Zo heeft de gemeente een realistisch drukmiddel om eventueel structurele overlast de kop in te drukken en desnoods de ultieme consequentie toe te passen: verwijdering van de hele JOP. Overigens waren de jongeren ook voorstander van een container omdat deze wat meer beschutting biedt.

Presentatie voor omwonenden 26 oktober 2011
Op woensdag 26 oktober heeft de gemeente de plannen voor de eerste JOP gepresenteerd aan de omwonenden en gebruikers van de beoogde locatie. Dat betreft met name enkele huizen aan de Heister en de scholen OBC Heister en OBC Juniorcollege.
Tijdens deze avond heeft wethouder Barth van Eeten de plannen gepresenteerd maar ook veel ruimte gegeven aan de aanwezige bewoners om hun bezwaren te uiten. Politie, jongerenwerk en wijkplatforms hebben juist aangegeven waarom zij de JOP hier wel een goede oplossing vinden. 
Wethouder Van Eeten heeft alle voor- en tegenargumenten aangehoord en zal binnen 3 weken een besluit nemen dat dan eventueel ook aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.

De avond maakte duidelijk dat de bewoners van de Heister zich sterk tegen de komst van een JOP verzetten en daarbij ook boos zijn op de rol van het wijkplatform Bemmel Oost. In hun ogen zou het wijkplatform op moeten komen voor hun belangen en zich moeten verzetten tegen de komst van een JOP.  Dat het wijkplatform daar anders in staat was ook duidelijk en vandaar dat de wethouder beide partijen heeft opgeroepen om in de komende tijd nog eens met elkaar verder te praten om te zorgen dat men ook in de toekomst tenminste "on speakings terms" kan blijven.

Bezwaren OBC
Tijdens de presentatie waren ook de directeuren van OBC De Heister en OBC Juniorcollege aanwezig. Beiden waren ook niet erg gelukkig met de komst van een Jop in de nabijheid van de school. De wijkagent (tevens ook de schoolagent voor het OBC) gaf aan waarom hij de angsten en bezwaren van de school niet deelt. Zo is een JOP vooral buiten schooltijd in gebruik, zijn veel hangjongeren zelf ook gewoon scholier of hebben ze een baantje waardoor ze pas aa het einde van de middag op de hangplek verschijnen. Verder wilde hij nadrukkelijk naar voren brengen dat de hangjongeren in Bemmel misschien geen ideale lieverdjes zijn, maar zeker geen criminele groep. Hij en zijn collega's zullen verder direct en stevig optreden wanneer er zich toch  ongewenste effecten zouden voordoen.

Einde TOKO
Afgelopen zomer heeft het jongerenwerk in Bemmel nog een extra probleem gekregen, omdat de gemeente heeft bezuinigd op het budget van Jeugd- en jongerenwerk. De uitvoerende instantie, SWL, heeft daarop besloten om van de drie jeugdhonken in de gemeente (Huissen, Bemmel  en Gendt)  de locatie Bemmel te sluiten.  In juni is de Toko (naast de Kinkel) gesloten en ook direct gesloopt. Een toko en een JOP hebben verschillende doelen en richten zich ook niet op dezelfde doelgroep, maar dit was uiteraard zeker niet bevorderlijk voor het Jongerenwerk in Bemmel.
Het betekent dat nu ook een groep met jongere jeugd geen vaste opvangplek meer heeft. De in de TOKO werkzame jongerenwerkers zijn een aantal uren in de week op straat actief en proberen dan de doelgroep weer te vinden om ze toch enigszins in beeld te houden en zo mogelijk bij te sturen. Een verre van ideale situatie en de wijkplatforms zijn daarom van mening dat er in de toekomst op één of andere wijze ook voor deze jongere groep weer een opvang in Bemmel aanwezig moet zijn.

terug

Afgeronde projecten

Hier plaatsen we in de toekomst samenvattingen van recent afgeronde projecten.
Sitemap