Wijkplatforms in de gemeente Lingewaard


Algemeen
Een wijkplatform is een overlegorgaan van bewoners die in samenwerking met gemeente en politie veiligheidsproblemen in hun wijk proberen op te lossen en de leefbaarheid te verbeteren. Het gemeentebestuur is van mening dat bewoners meer invloed moeten krijgen op hun eigen leefomgeving. Bewoners bepalen ook welke veiligheidsproblemen in hun wijk het eerst aangepakt moeten worden. De gemeente en politie willen met de bewoners meedenken en faciliteiten aandragen om deze geschetste problemen op te lossen.
 
De doelstellingen voor het integrale veiligheidsbeleid zijn vastgelegd in het Integraal VeiligheidsProgramma 2001.

In de gemeente Lingewaard zijn ca. 12 wijkplatforms actief. Sommigen hebben een eigen website anderen maken gebruik van een algemene pagina op de gemeentelijke site  www.lingewaard.nl .

Vertegenwoordiger gemeente    
In de wijkplatforms zitten burgers/vrijwilligers uit de betreffende wijken die zich hiervoor hebben opgegeven. Daarnaast heeft de gemeente in elk platform een vertegenwoordiger, een ambtenaar die meetal belast is met leefbaarheidszaken. Leefbaarheid is een heel breed begrip, van criminaliteit en verkeersveiligheid tot ruimtelijke ordening en groenbeheer. De betreffende ambtenaar fungeert als liaison tussen de burgers en het platform aan de ene kant en de gemeente aan de andere kant. In 2009 is een nota (Gebiedsgericht werken) verschenen waarin de gewenste verhouding en rol van wijkplatforms en gemeente wordt geschetst. Zie hier een link naar deze nota.

Wijkagent
In elk platform zit ook de wijkagent van de betreffende wijk(en). De aanwezigheid van de wijkagent bij vergaderingen van de platforms zorgt voor korte lijnen bij zaken die de veiligheid raken. De wijkagent kijkt daarbij naar zaken als inbraakpreventie, overlast, hangplekken, verkeersveiligheid etc.  

Geld / budget
De gezamenlijke wijkplatforms hebben een bescheiden basisbudget waarmee kleinere projecten en plannen kunnen worden opgepakt. Alle wijkplatforms zitten gezamenlijk in een overlegorgaan van alle wijkplatforms, de Stuurgroep onder leiding van een wethouder van de gemeente. In de stuurgroep wordt het gezamenlijke budget (IVB) beheerd en verdeeld. Uiteraard blijft de gemeente wel eindverantwoordelijk voor de opdracht en uitvoering van de plannen van de wijkplatforms. Grotere plannen die buiten het bestek van de beschikbare platformbudgetten vallen, kunnen alleen via de reguliere gemeentelijke kanalen worden uitgevoerd. Of en hoeveel geld daaraan besteed kan worden, is uiteraard afhankelijk van de gemeentelijke budgetten en prioriteiten.

Soms is het ook mogelijk om externe budgetten te verwerven, b.v. van maatschappelijke organisaties of sponsors. Op die manier kunnen soms plannen worden uitgevoerd waarvoor de gemeente geen of onvoldoende middelen beschikbaar kan of wil stellen.

Overkoepelende website
Begin 2013 is er een overkoepelende website gebouwd voor alle Lingewaardse wijkplatforms. Hierop presenteren alle platforms zich op uniforme wijze.


terug

Relatie met gemeente

Definitief de wipkip voorbij

Een visie van de gezamenlijke wijkplatforms in de gemeente Lingewaard uit juli 2009 op de rol van de platforms in het jaar 2014. Wat zou hun rol kunnen/moeten zijn, hoe functioneren zij en hoe wordt samengewerkt met de gemeente
Lees hier de hele nota...

Driewerf ja voor gebiedsgericht werken

Een korte nota van de gemeente Lingewaard uit september 2009 waarin 9 stappen om de wijk- of gebiedsplatforms werkelijk meer invloed te geven. Hierin wordt gebruik gemaakt van de ideeŽn uit de nota "Definitief de wipkip voorbij" en "Gebiedsgericht werken"
Lees verder...

Convenant Gemeente en wijkplatforms

Nadat de relatie tussen gemeente en wijkplatforms om allerlei redenen leidde tot heftige conflicten die deels ook in de pers werden uitgevochten, is er in het voorjaar van 2011 een soort nieuwe start gemaakt. Dit heeft geleid tot een kort gezamenlijk document dat door alle partijen wordt gedragen.
Het convenant...


Andere wijkplatforms

Wijkplatforms Lingewaard Algemeen

Bemmel Centrum

Het centrale deel van Bemmel tussen Papenstraat, Herkenrathweg, Vossenhol, Waaldijk en Dijkstraat .
Meer informatie...

Bemmel West

De wijken Klein Rome en Klaverkamp vormen samen Bemmel West.
Meer informatie...

Wijkplatform 't Hoogste Belang

't Hoog is het deel van Bemmel tussen de Papenstraat /Herkenrathweg, De Plak en de A15.
Meer informatie...

Wijkplatform Haalderen

Ook Haalderen heeft een eigen platform.  t
Meer informatie...


Sitemap